Uvod

Djelatnici Arheološkog muzeja Istre iz Pule u više od sto godina dugoj povijesti ove ustanove, sudjelovali su u mnogobrojnim istraživanjima i rekognosciranjima koja su se provodila na Istarskom poluotoku. Najveći dio materijalne građe koju su vrijedno sakupljali smješten je u čuvaonici muzeja, dok je manji dio bilo moguće razgledati u izložbenim prostorima. Prilikom istraživanja sakupljena je velika količina arheološkog materijala iz razdoblja novog vijeka, a ti su brojni eksponati bili poticaj osnivanju Novovjekovne zbirke 2010. godine. Tako je Arheološki muzej Istre postao prvi među arheološkim muzejima u Hrvatskoj čiju sastavnicu čini Novovjekovna zbirka.
Izložbom ISTRA, LAV I ORAO (TEMPORIS SIGNA Arheološka svjedočanstva istarskog novovjekovlja) prvi se put prikazuju raznovrsni arheološki materijalni tragovi rađeni u kamenu, keramici, staklu, drvu, kosti, metalu i na žbuci (zidne slike).
Namjera je izložbom i katalogom predstaviti i zaokružiti jednu povijesnu cjelinu, vremenski raspon od 14. do kraja 18. stoljeća. To je vrijeme kada je najveći dio Istarskog poluotoka bio pod vlašću Mletačke Republike. Manji dio poluotoka pripadao je Kući Austriji.
Prikazana građa najvećim je dijelom iz Novovjekovne zbirke, kao i ona koja je pronađena arheološkim istraživanjima koju su vodili djelatnici AMI-ja na području Istre, a koja se nalazi u drugim muzejskim institucijama. Manji dio posuđen je iz Zavičajnog muzeja grada Rovinja, Zavičajnog muzeja Poreštine, Muzeja grada Umaga, Muzeja grada Pazina, Narodnog muzeja Labina i Zavičajnog muzeja Buzeta. Zasluga pripada Tomi Čižiću iz Rovinja i Vittoriju Piccoliju iz Trsta, koji su pronašli i sačuvali materijalnu građu od uništenja. Realizaciju izložbe i kataloga pomoglo je i Društvo prijatelja Giostre iz Poreča.
Nadamo se da će izložba i katalog biti poticaj za daljnja istraživanja koja će biti usmjerena prema interdisciplinarnome i multidisciplinarnom pristupu istarskog novovjekovlja te da će rezultati omogućiti nova saznanja o kompleksnoj problematici političkoga, gospodarskoga i kulturnog realiteta stanovnika Istarskog poluotoka.